Flash-версия сайта
Логотип Пиро-шоу

Вакансии

Контакты
Награды ЧАО Пиро-Шоу Контакты, ЧАО Пиро-Шоу
Официальный дистрибьютор в Украине:

PTX System. Control your show!
NEXT Fx

 

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

емітента цінних паперів-Приватного акціонерного товариства за 2011рік

 

      1. Загальні відомості

     1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Піро-шоу»

     1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

     1.3. Місцезнаходження: 02232,  м. Київ, вул. Марини Цвєтаєвої будинок 8 квартира 328

     1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32770553

     1.5. Міжміський код, телефон та факс: 044-537-20-52 ; 044-537-20-52

     1.6. Серія і номер виписки емітента з ЄДРПОУ : ААБ № 272142

     1.7. Дата державної реєстрації:  09.04.2004р.

     1.8. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково

використовується емітентом для розкриття інформації :  http://pyroshow.ua/otchet.html

 

                       2. Основні показники

           фінансово-господарської діяльності емітента

 

2.3. Основні   показники  фінансово-господарської  діяльності

суб'єкта малого підприємництва (тис.грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів                                

2212

1902

Основні засоби (за залишковою вартістю)       

974

747

Довгострокові фінансові інвестиції            

0

0

Запаси                                      

760

920

Сумарна дебіторська заборгованість          

171

154

Грошові кошти та їх еквіваленти             

307

81

Власний капітал                             

788

184

Статутний капітал                           

256

256

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

532

(72)

Довгострокові зобов'язання                   

1212

1103

Поточні зобов'язання                        

212

615

Чистий прибуток (збиток)                    

604

(11)

Вартість чистих активів                     

788

184

 

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

Статутом передбачено створення таких органів управління Товариством: Загальні збори, Генеральний директор, Ревізійна комісія, Наглядова рада.

На звітну дату Посадовими особами Товариства є Генеральний директор – Вишневецький Сергій Михайлович, Посаду головного бухгалтера обіймає  Петренко Світлана Анатоліївна. Посадові особи судимостей за корисливі злочини не мали.

Засновниками є: Вартанян Олександр Григорович, Вишневецький Сергій Михайлович.

 

4. Інформація про цінні папери емітента

Згідно Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виданого Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області № 323/10/1/11 від 08.08.2011року  Товариство здійснило випуск простих іменних акцій у бездокументарній формі в кількості 50(п’ятдесят)  штук номінальною вартістю 5125(п’ять тисяч сто двадцять п’ять гривень) для приведення діяльності  у відповідність з Законом України» «Про акціонерні товариство». Торгівля цінними паперами на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися.

 

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента

у депозитарній системі України.    

Зміни  особи,  яка  веде  облік  прав  власності  на  цінні папери емітента  у  депозитарній  системі здійснено не було. 18 липня 2011 року  Загальними зборами акціонерів було затверджено перевести випуск простих іменних акцій Закритого акціонерного товариства «Піро-шоу», випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та затвердити Рішення про дематеріалізацію. Затвердижено ЗАТ «Піро-шоу» уповноваженою особою на зберігання документів, які були підставою для внесення змін до системи реєстру ЗАТ «Піро-шоу» і які повинні бути отримані від реєстратора ТОВ «Галс-реєстр» (для подальшого зберігання у відповідності до законодавства) згідно відповідного акту, проте реєстр цінних паперів передано так і не було.

 

6. Інформація про загальні збори

Чергові Загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариства «Піро-шоу» відбулися 18 липня 2011року.   

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів  не

приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Генеральний директор ТОВ « АФ «ЕКСПРЕС АУДИТ КОНСАЛТИНГ» ідентифікаційний код: 37847501, 02002, м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, буд. 4-В, кв. 112, свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4496 видане Аудиторською Палатою України  22.12.2011 р.  /реєстраційний номер 244/4/, дійсне до 22.12.2016 р. аудитор Андрєєва Олена Миколаївна здійснює аудиторську діяльність на підставі сертифіката аудитора № 002450, серія А, згідно рішення Аудиторської палати України від 29.06.1995 року за № 78, строк дії сертифіката до 29.06.2014 року, вважає, що станом на 31.12.2011року фінансова звітність ПрАТ «Піро-шоу»складена відповідно до Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ХІV , чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, інших нормативно-правових актів в галузі господарської діяльності, що були чинними в Україні.Фінансова звітність ПрАТ «Піро-шоу» надає правдиву інформацію про фінансовий стан та результати діяльності  підприємства.

9.Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012р.

 В мережі Інтернет інформація розміщена 27.04.2012 р. за адресою: http://pyroshow.ua/otchet.html

10. Підпис.

10.1. Особа,  зазначена  нижче,   підтверджує   достовірність

наведеної  інформації  та  визнає,  що  вона несе відповідальність

згідно з законодавством.

10.2. Генеральний директор  Вишневецький Сергій Михайлович.


Фейерверки от ЧАО “ПИРО-ШОУ”. Все права защищены.