Flash-версия сайта
Логотип Пиро-шоу

Вакансии

Контакты
Награды ЧАО Пиро-Шоу Контакты, ЧАО Пиро-Шоу
Официальный дистрибьютор в Украине:

PTX System. Control your show!
NEXT Fx

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акціонерне товариство "ПIРО-ШОУ" повідомляє, що 15-16 квітня 2013 року відбулися Загальні збори Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ», на яких 16 квітня 2013 року було прийнято рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "ПIРО-ШОУ" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПIРО ШОУ".
З огляду на викладене вище, повідомляємо наступне:
1. Дата прийняття рішення про припинення емітента - 16 квітня 2013 року.
2. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення - загальні збори.
3. Причини такого рішення - з метою підвищення ефективності надання послуг; зменшення витрат на управління; підвищення гнучкості управління; збільшення швидкості обміну iнформацiєю та швидкості прийняття управлінських рішень.
4. Спосіб припинення юридичної особи – перетворення.
5. Дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання – 15-16 квітня 2013 року.
6. Результати голосування, із зазначенням кiлькостi голосів "за" та кiлькостi голосів "проти" - "за" - 2 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на зборах, "проти" - 0 голосів.
7. Повне найменування юридичної особи-правонаступника - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПIРО ШОУ".
8. Порядок розподілу активів та зобов'язань - усі активи та зобов'язання переходять до юридичної особи - правонаступника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПIРО ШОУ" за передавальним актом.
9. Розмір статутного капіталу правонаступника - 256 250 (двiстi п'ятдесят шiсть тисяч двiстi п'ятдесят) гривень 00 копiйок.
10. Iнформацiя про порядок та умови обміну акцiй (часток, паїв) емiтента, який припиняється, на акцiї (частки, паї) юридичних осiб - правонаступників - обмін акцій акціонерів у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ», буде проводитись на наступних умовах:
1) розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ», відповідає розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ» та дорівнює 256 250 (двісті п’ятдесят шість тисяч двісті п’ятдесят) гривень 00 копійок;
2) коефіцієнт конвертації: 1 : 1 (одна акція Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ» обмінюється на одну частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю-правонаступника).
3) номінальна вартість однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ», згідно Статуту, становить 5 125 (п’ять тисяч сто двадцять п’ять) гривень 00 копійок та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ» – 5 125 (п’ять тисяч сто двадцять п’ять) гривень 00 копійок.
4) в обмін на акції Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ» акціонери отримують письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю-правонаступника. Для забезпечення створення товариства з обмеженою відповідальністю, особи, які виявили бажання стати учасниками товариства з обмеженою відповідальністю, повинні подати на ім’я Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ» заповнені Анкети з персональними даними, за формою, з якою можна ознайомитись за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ». Заповнена анкета підписується особою, що має намір бути учасником товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення, та подається або надсилається за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ». До Анкети додаються: копія з паспорта (сторінки з 1 по 6, а також сторінки, що свідчать про місце проживання, за яким фізична особа зареєстрована на поточну дату); копія довідки про ідентифікаційний податковий номер.
5) анкета та додані до неї документи повинні бути подані не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ», на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту. Персональне повідомлення акціонерів про такі Збори здійснюється шляхом відправлення рекомендованого листа з повідомленням кожному акціонеру Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ». Загальне повідомлення про проведення таких Зборів та про порядок денний здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Своєчасно подана Анкета та додані до неї документи протягом одного робочого дня з моменту надходження аналізуються Генеральним директором та, у випадку достатності підстав для обміну, на адресу акціонера, вказану у Анкеті надсилається письмове зобов’язання Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ» про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ». Приватного акціонерного товариства «ПІРО-ШОУ» здійснює обмін своїх письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю у строк та у порядку, що затверджується загальними зборами акціонерів, на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту.
Генеральний директор Вишневецький Сергiй Михайлович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.


Фейерверки от ЧАО “ПИРО-ШОУ”. Все права защищены.