Flash-версия сайта
Логотип Пиро-шоу

Вакансии

Контакты
Награды ЧАО Пиро-Шоу Контакты, ЧАО Пиро-Шоу
Официальный дистрибьютор в Украине:

PTX System. Control your show!
NEXT Fx

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІРО-ШОУ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «Піро-шоу»
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32770553
1.4 Місцезнаходження емітента 02232, мiсто Київ, вулиця Марини Цвєтаєвої, будинок 8 квартира 328
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 044 537 20 52 044 537 20 52
1.6 Електронна поштова адреса емітента lawyer@pyro-show.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.pyroshow.ua
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента2. Текст повідомлення


Згiдно наказу Генерального директора №31-К вiд 12 квiтня 2013 року:
з15 квiтня 2013 року звiльнено Петренко Свiтлану Анатолiївну (паспорт МЕ 791746, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 23.03.2007 р.) з посади Головного бухгалтера на пiдставi заяви вiд 02 квiтня 2013 року; часткою у статутному капiталi не володiє; перебувала на посадi Головного бухгалтера з 04 березня 2009 року (4 роки); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно наказу Генерального директора №32-К вiд 15 квiтня 2013 року:
з 15 квiтня 2013 року призначено Клоченок Наталiю Iванiвну (паспорт СК 316794, виданий Броварським МВГУ МВС України в Київськiй областi 21.10.1996 р.) на посаду Головного бухгалтера на пiдставi заяви вiд 12 квiтня 2013 року (безстроково); часткою у статутному капiталi не володiє; iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: вчитель української мови та лiтератури, адмiнiстратор, менеджер вiддiлу продажiв, бухгалтер, начальник вiддiлу облiку операцiй з державними та мiсцевими бюджетами, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

3. Підпис


Генеральний директор Вишневецький Сергiй Михайлович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.


Фейерверки от ЧАО “ПИРО-ШОУ”. Все права защищены.